فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
16
دیروز
12
این ماه
533
کل
151573
1393/3/8
در پی ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله العظمی سید محمد باقر شیرازی(قدس سره الشریف) صادر شد
پیام تقدیر و تشکر بیت آیت الله العظمی شیرازی از رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام، مسئولین و ملت شریف و وفادار ایران

ﺑﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸـﻜﺮ از ﻫﻤﻪ اﻋﺰه، ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓـﺰون ﻫﻤﮕﺎن در ﻇﻞ ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ارواحنا ﻟﻪ اﻟﻔﺪاء را از ﺧﺪاوند ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.

به گزارش دفتر آیت الله العظمی شیرازی در پی ابراز همدردیها، ارسال پیامها، شرکت در مراسم تشییع و ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی(قدس سره الشریف) پیامی از سوی بیت آیت الله العظمی شیرازی به شرح ذیل صادر گردید:

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیء

رسول اکرم صل الله علیه و آله و سلم

ﺑـﻲ ﮔﻤﺎن ﻓﻘﺪان بزرگ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺴـﺘﻮه ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ حاج ﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﻴﺮازی(ﻗﺪس ﺳﺮه الشریف) ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در راه ﻋﺘﻼء و دﻓﺎع از ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺻﺮف ﻧﻤﻮد و همزﻣﺎن با زادروز ﻣﻴﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﻴﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮیش ﺷﺘﺎﻓﺖ، ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪلی ها، ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮ و ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ، ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(ﻣﺪ ﻇﻠﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ)، رؤسای قوا، تولیت محترم آستانقدس رضوی، ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﻛﺸـﻮری، اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻟﺸﻜﺮی، اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت، ﻋﻠﻤﺎء اﻋﻼم، ﻣﺪرﺳـﻴﻦ و ﻃﻼب ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ، اﺻﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ، ﻛﺴﺒﻪ، اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ارادتمندان به ﺳـﺎﺣﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و ﻓﻘﺎﻫﺖ، و ﺑﺮﮔﺰاری و ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﺰﮔﺪاﺷﺖ ارﺗﺤﺎل این ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داخل و ﺧﺎرج ﻛﺸـﻮر، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻈﻢ آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی(رحمت الله علیه) و وابستگان ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸـﻜﺮ از ﻫﻤﻪ اﻋﺰه، ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓـﺰون ﻫﻤﮕﺎن در ﻇﻞ ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ارواحنا ﻟﻪ اﻟﻔﺪاء را از ﺧﺪاوند ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.

بیت آیت الله العظمی شیرازی
سایر تصاویر :